Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2011

artymur
5765 dfb6 500
Reposted fromgvaireth gvaireth viaHerbatoholiczka Herbatoholiczka

November 09 2011

artymur
6434 0b45 500
Reposted fromberenika berenika viaamagicalplace amagicalplace
artymur
artymur
0140 fb83
Reposted frombatgirl batgirl viaHerbatoholiczka Herbatoholiczka

November 08 2011

artymur
5830 d8ab
Reposted bychester1000whitewineelala
artymur
Reposted fromlugola lugola viaHerbatoholiczka Herbatoholiczka

November 07 2011

artymur
Reposted fromdaguch daguch
artymur
artymur
Reposted fromdaguch daguch
artymur
Reposted fromdaguch daguch
artymur
artymur
5715 7294 500
Reposted fromwojna wojna viaSadistic Sadistic
artymur
3265 ab39
artymur
3168 b8af 500
lisek
artymur
-Nie ma nadziei na przyszłość - oświadczył Śmierć. - Więc co nas tam czeka?
-Ja
 - Ale poza tobą?
Śmierć spojrzał na niego ze zdziwieniem:
-Słucham?
Sztorm nad nimi osiągnął szczyt. Jakaś mewa przeleciała obok nich, tyłem.
 - Chciałem powiedzieć - wyjaśnił z goryczą Ipslore - że na tym świecie jest chyba coś, dla czego warto żyć.
Śmierć zastanowił się przez chwilę. KOTY, stwierdził w końcu. KOTY SĄ MIŁE.
— Terry Pratchett
Reposted fromsaphirka saphirka viafotofob fotofob
artymur
Reposted fromNannoo Nannoo viafotofob fotofob
artymur
0422 caac
Reposted fromkarora karora viafotofob fotofob
artymur
9947 2fc6
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viafotofob fotofob
artymur
8515 344d
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viafotofob fotofob
artymur
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl